Om oss

Transportex har sedan 1976 arbetat med logistiklösningar för lager och butiker.

Sedan 1991 har Trans­por­tex sitt säte och huvud­kon­tor i Kungs­bac­ka ca 20 km söder om Göte­borg. Mark­nads­om­rå­det är i huvud­sak Euro­pa. Kund­kon­takt och ser­vice sköts i de fles­ta fall via repre­sen­tan­ter i fle­ra euro­pe­is­ka län­der.

Genom åren har vi lärt oss att det kun­der­na behö­ver är flex­ib­la, pålit­li­ga och enk­la pro­duk­ter. Från det lil­la, manu­el­la lag­ret till anlägg­ning­en med höga krav på kapa­ci­tet och auto­ma­tik. För en opti­mal lös­ning behövs det rätt pro­duk­ter kom­bi­ne­rat med rätt flö­des­tän­kan­de. Trans­por­tex har stor erfa­ren­het av det­ta och våra tjäns­ter inne­fat­tar allt­i­från pro­jek­te­ring och kon­struk­tion till fär­dig instal­la­tion.

Histo­riskt har kon­fek­tions­in­du­strin varit vår domi­ne­ran­de kund­ka­te­go­ri. Kund­kret­sen har sena­re vid­gats till även and­ra bran­scher, där vi ock­så nått myc­ket goda resul­tat. För­u­tom att ha bra pro­duk­ter till rätt pris krävs att vi han­te­rar våra kun­der på bäs­ta sätt och vi ser fram emot att möta både befint­li­ga och nya kun­der i hela Euro­pa.

För­u­tom egna lös­ning­ar för häng­an­de gods är vi ock­så gene­ra­la­gent för ett myc­ket flex­i­belt hyll­sy­stem. Det­ta erbju­der vi, via vårt åter­för­säl­jar­nät, till indu­strin i all­män­het.

Vi är nu ock­så stol­ta över att kun­na pre­sen­te­ra ett helt nytt pro­dukt­om­rå­de, EASY Shop­systems, ett butiks­in­red­nings­sy­stem som är helt oslag­bart när det gäl­ler vari­a­tions­möj­lig­he­ter, belast­nings­ka­pa­ci­tet och pris­vär­de.

Trans­por­tex mål är att vara mark­nads­le­dan­de i Skan­di­na­vi­en samt väl eta­ble­ra­de i övri­ga Euro­pa på logis­tis­ka lös­ning­ar för före­tag med behov av såväl häng­an­de som för pac­ka­de pro­duk­ter.

Varmt väl­kom­men in på vår hem­si­da för att se vad vi kan hjäl­pa just dig som kund med.

 

Våra ledstjärnor är:
Oslagbart pris, prestanda, tillförlitlighet och flexibilitet