Butikssystem

Affärsidén med butiks­sy­ste­met Easy Shop­systems är att erbju­da enk­la, flex­ib­la och pris­vär­da butiks­in­red­ning­ar med full sup­port i hela pro­ces­sen. Från lay­out­för­slag till mon­te­ring och fram­ti­da utveck­ling.
Dess­utom kan vi erbju­da en stor mängd till­be­hör som stän­digt vida­re­ut­veck­las och utö­kas allt­ef­tersom vi tar oss an nya spän­nan­de pro­jekt.

Tack vare vårt flex­ib­la butiks­sor­ti­ment har varu­mär­kes- och före­tags­pro­fi­le­ring bli­vit ett av våra spe­ci­al­om­rå­den. Vi utveck­lar och tar fram inred­ning, expo­ne­rings­ställ och kam­panj­ställ till­sam­mans med våra kun­der, för att expo­ne­ra och lyf­ta fram pro­duk­ter på ett opti­malt sätt. Dess­utom till­ver­kar vi oli­ka for­mer av pro­fil­skyl­tar såsom topp­skyl­tar, pro­fil­tryck till t.ex. dis­kar, täck­si­dor, pris­skyl­tar mm.

Tack vare att vi använ­der oss av pro­duk­ter ur vårt stan­dardsor­ti­ment kan vi göra spe­ci­al­lös­ning­ar till myc­ket för­mån­li­ga pri­ser, sam­ti­digt som vi har mark­na­dens bre­das­te sor­ti­ment vad gäl­ler höjd, bredd och djup. Vårt system har dess­utom en belast­nings­ka­pa­ci­tet som är oslag­bar när det gäl­ler butiks­in­red­ning.

Vi hjäl­per gär­na till att skräd­dar­sy just din inred­ning för att stär­ka före­ta­gets eller varu­mär­kets pro­fil.

Easy Shopsystems kan idag erbjuda två olika typer av system, kallade BASIC och INOX.

Basic

Vårt BASIC system är till­ver­kat i gal­va­ni­se­rat hög­kva­li­ta­tivt stål som är tes­tat och god­känt av bland annat den tys­ka säker­hetsnor­men TÜV-GS.
BASIC är en helt unik inred­ning som är lätt att mon­te­ra, flyt­ta, kom­plet­te­ra och för­änd­ra. Inga verk­tyg, skru­var eller bul­tar behövs vid mon­te­ring. Trots sin fan­tas­tiskt låga egen­vikt har syste­met en enormt hög belast­nings­ka­pa­ci­tet — upp till hela 640 kg/hyllplan.
Det sto­ra urva­let vad gäl­ler höjd, bredd och djup gör att BASIC går att anpas­sa för alla behov och dimen­sio­ner. Ett stort antal till­be­hör finns att kom­plet­te­ra med för bäs­ta tänk­ba­ra expo­ne­ring.
BASIC syste­met består av grundsek­tio­ner, vil­ka sedan kom­bi­ne­ras med t ex hyll­plan och täck­si­dor som finns i en mängd utfö­ran­den, mate­ri­al och fär­ger.
Kas­sa­dis­kar, expo­ne­rings­bord, stört­kor­gar, prov­rum och myc­ket mer ingår ock­så i sor­ti­men­tet.
Syste­met är helt unikt på mark­na­den. Det har en låg inve­ste­rings­kost­nad och lång livs­längd vil­ket gör syste­met myc­ket pris­värt. Det­ta till­sam­mans med kom­bi­na­tions­möj­lig­he­ter­na och de oli­ka funk­tio­ner­na gör syste­met väl­digt kon­kur­rens­kraf­tigt.

Inox

För ett mer exklu­sivt utse­en­de erbju­der INOX syste­met allt från klas­sis­ka inte­ri­ö­rer och butiks­in­red­ning­ar, till spe­ci­al­de­sig­na­de pro­duk­ter som alla är till­ver­ka­de i rost­fritt stål och god­känt av bland annat den tys­ka säker­hetsnor­men TÜV-GS.
Ett stort antal till­be­hör såsom varuspjut, höj och sänk­ba­ra rost­fria fot­plat­tor, änd­skydd av plast, för­stärk­ta bal­kar för hörn­sek­tio­ner och myc­ket mer finns som kom­ple­ment.
INOX är lätt att mon­te­ra och anpas­sa med hörn­mo­du­ler, vil­ket gör syste­met myc­ket ytef­fek­tivt. Ett stort antal stan­dard­mått av stol­par, stag och bal­kar gör att möj­lig­he­ter­na för oli­ka hyll­va­ri­a­tio­ner är obe­grän­sa­de och kan pas­sa alla använd­nings­om­rå­den.
Gav­lar­na är kon­stru­e­ra­de för att kapa­ci­tets­mäs­sigt kla­ra en belast­ning av 2500 kg, där hyl­lor­na med en jämnt för­de­lad last har en bärka­pa­ci­tet av 300 kg/hyllplan.
INOX är anpass­nings­bart för alla behov och dimen­sio­ner. Syste­met är kon­stru­e­rat för att för­hind­ra kon­dens­bild­ning eller vat­ten­an­sam­ling­ar och kan leve­re­ras med slä­ta eller per­fo­re­ra­de hyll­plan.
Stol­par, bal­kar och stag är slä­ta på alla upp­åt­vän­da sidor. För effek­tiv avrin­ning finns en slits på under­si­dan av pro­fi­len, vil­ket även under­lät­tar ren­gö­ring.
Det inno­va­ti­va INOX sor­ti­men­tet upp­fyl­ler de strik­ta hygi­en­krav på kor­ro­sions­re­sistens som fordras för bland annat livs­me­dels- och läke­me­dels­bran­schen. Hyll­sy­ste­met är anpas­sat för att kun­na använ­das såväl i kyl­rum, indu­stri­kök och mat­för­be­re­dan­de indu­stri­er, som för läke­me­del och frä­tan­de kemi­ka­li­er.