Hyllsystem

Vårt kom­plet­ta hyll­sy­stem är oer­hört flex­i­belt och anpass­nings­bart. Det pas­sar lika bra i tuf­fa mil­jö­er för logistik­han­te­ring, lager och verk­stad som i mil­jö­er där inte­ri­ö­ren ska lyf­ta desig­nen, t.ex. kon­tors­mil­jö­er eller som butiks­in­red­ning.
Kom­bi­na­tio­nen hög belast­nings­ka­pa­ci­tet och låg egen­vikt gör syste­met unikt. Den sto­ra flex­i­bi­li­te­ten i val av bredd, djup och höjd gör att ni kan få en myc­ket ytef­fek­tiv lös­ning, helt anpas­sad efter er verk­sam­het.

Hyll­sy­ste­met är myc­ket flex­i­belt och enkelt att mon­te­ra, vil­ket gör att det kan för­änd­ras och byg­gas om i takt med era behov. Alla modu­ler mon­te­ras helt utan skru­var och mutt­rar. Vi hjäl­per er gär­na med pro­jek­te­ring, logisti­kop­ti­me­ring och mon­tage.

Hyll­sy­ste­met delas in i två oli­ka seg­ment, lager­in­red­ning­ar och däck­ställ.

Lagerinredningar

Trans­por­tex säl­jer och dis­tri­bu­e­rar ett av mark­na­dens smar­tas­te hyll­sy­stem. Syste­met inne­fat­tar allt, från mins­ta arkiv­hyl­lan upp till pall­stäl­lage. Mål­grup­pen är stor­la­ger, dis­tri­bu­tions­cent­ra, indu­stri, verk­stä­der, reserv­dels­han­te­ring etc.

Däckställ

Trans­por­tex säl­jer och dis­tri­bu­e­rar ett av mark­na­dens bäs­ta däck­sy­stem. Syste­met han­te­rar allt, från fäl­gar till kom­plet­ta hjul. Mål­grup­pen är däck­fack­han­del, stor­la­ger, dis­tri­bu­tions­cent­ra, bil­in­du­stri, verk­stä­der etc.
En nyhet 2014 är Ergo Whe­el.

Ytterligare nyttig fakta om våra lagerinredningar och däckställ:
Pro­dukt­fak­ta
 • Till­ver­kat av gal­va­ni­se­rat hög­kva­li­ta­tivt stål
 • Tes­tat och god­känt enligt bl.a. den tys­ka
  säker­hetsnor­men TÜV-GS
 • Låg egen­vikt — hög belast­nings­ka­pa­ci­tet
 • Modu­lupp­byggt
 • Enkelt att mon­te­ra, det behövs var­ken skruv
  eller bult
Sek­tions­fak­ta
 • Var­je sek­tion består av fär­di­ga gav­lar,
  bär­bal­kar, änd­skydd, föt­ter, säker­hetsclips
  och en enkel mon­te­rings­an­vis­ning.
 • Belastning/gavel 1500- 3600 kg
 • Belastning/nivå 145- 640 kg
 • Höjd 1972- 5008 mm
 • Bredd 600- 1800 mm
 • Djup 320- 800 mm