Singelsystem

Sing­el­sy­ste­met är fram­ta­get för att opti­me­ra logis­tis­ka lager­lös­ning­ar, på ett ergo­no­miskt sätt, för häng­an­de sing­el­gods genom hela pro­ces­sen. Syste­met är lätt att instal­le­ra, krä­ver mini­malt med under­håll och har en hög kapa­ci­tet utan kom­pli­ce­rad styr­ning.
Syste­met är väl­digt flex­i­belt och möj­lig­gör spe­ci­a­lan­pas­sa­de lös­ning­ar för var­je kunds behov, från det lil­la lag­ret som drivs manu­ellt till sto­ra loka­ler med behov av hel- och/eller halv­au­to­ma­tis­ka pro­ces­ser.
Sing­el­sy­ste­met är ide­alt vid han­te­ring av indi­vi­du­el­la plagg och kan natur­ligt­vis ock­så för­e­nas med oli­ka maski­ner och arbets­sta­tio­ner som behövs vid den­na han­te­ring som t.ex. uppack­ning, finishe­ring, inplast­ning och märk­ning.
Oli­ka kun­der stäl­ler oli­ka krav på lös­ning­ar. Vi har lös­ning­ar som täc­ker de fles­ta behov:

Manuella system

Det manu­el­la syste­met består van­ligt­vis av en glidske­na kom­bi­ne­rat med en enkel gli­dy­ta inklu­si­ve alla nöd­vän­di­ga kom­po­nen­ter, såsom väx­lar, kon­so­ler samt på- och avlast­nings­sta­tio­ner.
Syste­met är främst utveck­lat för att han­te­ra enskil­da eller sam­man­hål­lan­de klä­des­plagg i arbet­sy­tor. Häng­ar­na kan lätt för­flyt­tas för hand och hela syste­met är ergo­no­miskt anpas­sat för använ­da­ren.

Semiautomatiska system

Det semi­au­to­ma­tis­ka syste­met består oftast av glidske­na i kom­bi­na­tion med TX200AC , TX200FD och TX200S trans­por­tö­rer.
Syste­met används van­ligt­vis för att mata och töm­ma finishe­rings­tunn­lar, plast­ma­ski­ner samt trans­por­te­ra gods mel­lan oli­ka typer av arbets­sta­tio­ner samt mel­lan oli­ka nivå­er.

Automatiska system

Det full­stän­digt auto­ma­tis­ka syste­met består van­ligt­vis av TX200S, TX200FD och TX200AC trans­por­tö­rer. Trans­por­tö­ren matas då per auto­ma­tik. Syste­met används van­ligt­vis till att få alla plagg i ett auto­ma­tiskt flö­de från ankomst, han­te­ring, sor­te­ring och slut­li­gen utle­ve­rans.
Pro­gram­va­ran till mate­ri­al­flö­des­sy­ste­met styr alla pro­ces­ser inom hela syste­met och kan kopp­las till exi­ste­ran­de WMS (Ware­house Mana­ge­ment System).